เว็บไซต์

การจัดการความรู้ (KM)

สำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

http://www.oar.ubu.ac.th/km

 

 

 

Login Form

ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเป็น  Smart  Office

สำนักงานเลขานุการ วันที่ ธันวาคม 2559 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ฝ่ายหอสมุด วันที่ 21 ธันวาคม 2559


 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Joomla Template by Joomla51.com