ขอเชิญคณะกรรมการ

การจัดการองค์ความรู้

เข้าร่วมประชุมครั้งต่อไป

วันศุกร์ที่  11 พฤษภาคม 2561

เวลา  09.30 - 12.00 น.

ห้องประชุมบัวหลวง

********

 

 

 

Login Form

ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเป็น  Smart  Office

สำนักงานเลขานุการ วันที่ ธันวาคม 2559 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ฝ่ายหอสมุด วันที่ 21 ธันวาคม 2559


 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com